niedziela, 7 maja 2023

 


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie §16 pkt 2. Statutu Sołectwa Wesoła na wniosek mieszkańców

zwołuję Zebranie Wiejskie,

które odbędzie się 14 maja 2023 (niedziela)

o godz. 8.30 – po Mszy Świętej

w Remizie OSP w Wesołej.Głównymi tematami Zebrania Wiejskiego będą:


1. Sprawy związane z:

a) kanalizacją

b) działaniami firmy wykonującej wiatraki na terenie sołectwa

c) cmentarzami parafialnymi


2. Sprawy bieżące                                                                           Sołtys – Dąbrowski Jarosław

poniedziałek, 17 października 2022

Kwesta na renowację nagrobka - 1 listopada w Wesołej

 

NAJSTARSZE PAMIĄTKI NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

         Na cmentarzu weselskim znajduje się nagrobek właściciela Wesołej, dziedzica Piotra Gwozdeckiego (1779-1844). Odkupił posiadłości dworskie
 i osiadł w Wesołej w 1815 roku. Zarządzał nimi aż do śmierci, nie pozostawiając dziedzica.

Miejsce jego pochówku to podziemna piwnica wykonana z piaskowca, obok niego złożone są szczątki byłych proboszczów Wesołej –

ks. St. Szymczakowskiego (zm.1865),  ks. Stankiewicza (1922),

ks.St. Jaworskiego (1951) i ks. St. Szpunara (1958). (Wesoła. Dzieje wsi i parafii. Ks K.Bator,2009)

Nad wspomnianym grobowcem stoi pomnik z piaskowca, wykonany w stylu neoklasycystycznym. Obecnie wymaga on kapitalnej resteuracji.

Decyzją Rady Parafialnej podjęto pierwsze kroki do pozyskania środków na odbudowę tego pomnika. Będzie to zbiórka pieniężna zorganizowana w dniu 1 listopada na cmentarzach weselskich, Wolontariusze od godziny 8 do 16 będą kwestować u wejścia na obiekty, a wszystkie zebrane środki posłużą do rozpoczęcia renowacji i upamiętnienia osób tworzących historię naszej lokalnej społeczności.

niedziela, 2 października 2022Prosimy mieszkańców gminy Nozdrzec o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie się zgłosić po preparat. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia, będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Podkarpackiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych,
z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Nozdrzec.

Monitoring radiacyjny za pośrednictwem stron Polskiej Agencji Atomistyki: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna

Punkt wydawania preparatu ze stabilnym jodem dla mieszkańców sołectwa Wesoła w tym Magierowa
Dom Strażaka w Wesołej, Wesoła 55

Sposób dawkowania preparatu:
Grupa ryzyka  Ilość stabilnego jodu  Liczba podawanych tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc12,5 mg jodu¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat25 mg jodu½ tabletka
Dzieci od 3 do 12 lat50 mg jodu1 tabletka
Osoby od 12 do 60 roku życia100 mg jodu2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku)100 mg jodu2 tabletki

Nowe ogrodzenie przy szkole podstawowej w Wesołej

 

Nowe ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Wesołej zrealizowane na podstawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi w ramach Podkarpackiego Programu Rozwoju Wsi.


FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2023 uchwalony!

 


Na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez sołtysa wsi Wesoła- został uchwalony podział środków z Funduszu Sołeckiego.

Zadania przegłosowane przez zebranych w dniu 16 wrzesnia - prezentują się następująco:
Uchwała Nr 1/2022
Zebrania Wiejskiego
Sołectwa Wesoła
z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie: określenia zadań realizowanych na terenie sołectwa Wesoła w ramach środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r. poz. 301 ze zmianami) oraz § 8 Statutu Sołectwa Wesoła, uchwala się co następuje:

§ 1
Przyjmuje sie do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok następujące przedsięwzięcia:


a) Przedsięwzięcie nr 1. – Dofinansowanie do remontu drogi o nr: 5593+7294 poprzez położenie nakładki asfaltowej – 15 000zł

b) Przedsięwzięcie nr 2. – „Bieżące utrzymanie obiektu sportowego Ludowego Klubu Sportowego w Wesołej” – 1 000 zł

c) Przedsięwzięcie nr 3. – „Dofinansowanie do poprawy przejezdności i remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Wesoła” – 21 971,19 zł.

d) Przedsięwzięcie nr 4. – Zakup i usługa założenia monitoringu przy budynku OSP w Wesołej – 8 000 zł

e) Przedsięwzięcie nr 5. - Przebudowa wejścia do budynku KGW „Wesolanka” – 8 000 zł


§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi sołectwa Wesoła.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.