Plan Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Wesołej

DOTYCZY:
1. Budowy „pętli rowerowej”
2. Utworzenia wypożyczalni rowerów
3. Budowy kortu do gry w tenisa ziemnego i koszykówki.

WESOŁA - wieś licząca 1200 mieszkańców, położona na terenie gminy Nozdrzec, w powiecie brzozowskim w województwie podkarpackim, nad lewobrzeżnym dopływem Sanu - Baryczką. To uroczy zakątek Polski na Pogórzu Dynowskim, gdzie zielone obrazy gór, nizin i lasów tworzą niezapomniane wrażenie tak dla mieszkających tu ludzi, jak i odwiedzających to miejsce turystów.
Wesoła, wraz z przysiółkiem Magierów tworzą jedno sołectwo, w obrębie którego zawiera się idealny krajobraz sprzyjający rozwojowi turystyki. Ten cenny dziewiczy teren, w coraz bardziej zurbanizowanym dziś świecie staje się drogocenną perłą gminy, powiatu, jak i województwa.
Obfitość lasów, szachownica pól, naturalnie ukształtowane tarasy widokowe, charakter podgórski i malownicze krajobrazy składają się na atrakcyjność turystyczną wsi. Walory te mogą zaspokoić - w sposób pełny - turystów przyjeżdżających odpocząć w tej okolicy. Także ważną rolę tego miejsca pełni atrakcyjność turystyczna miejsc położonych w niedalekiej odległości od sołectwa Wesoła. Bogactwem tego terenu jest ciekawe położenie geograficzne, niedaleko przepływająca rzeka San, nieskażone środowisko przyrodnicze, liczne zabytki, szlaki turystyczne. Walory te podnosi ponadto bogata historia, interesujące zabytki architektury i żywy po dzień dzisiejszy folklor.
Wszystkie te naturalne walory turystyczno – krajobrazowo – historyczne, są jak dotąd, w bardzo słabym stopniu zagospodarowywane i wykorzystane. Słabo na terenie wsi rozwija się agroturystyka. Dotychczas istnieją jedynie 3 gospodarstwa agroturystyczne – w Wesołej i w Magierowie, z niewielkimi możliwościami co do liczby miejsc dla potencjalnych turystów.
Przyczynę takiego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, że na obszarze sołectwa brakuje konkretnej atrakcji turystycznej, która przyciągała by i zachęcała do odwiedzenia tego miejsca turystów. W sytuacji, gdy poważną konkurencję stanowią Bieszczady, Beskid Niski czy tereny Wschodnich Karpat na Słowacji, oferta musi być starannie przygotowana i atrakcyjna. Chodzi tu zarówno o bazę noclegową, gastronomiczną jak i infrastrukturę turystyczną: szlaki piesze, rowerowe, konne, zaplecze sportowe i rekreacyjne oraz łatwo dostępną informację. Obecnie jadący w Bieszczady turyści omijają tak piękne miejsce, jakim jest Wesoła, Magierów i teren gminy Nozdrzec.
Stając naprzeciw wyzwaniom, jednym z elementów służących rozwojowi turystyki i rekreacji zdaje się być stworzenie szlaku rowerowego tzw. „pętli rowerowej”, która zawierałaby w sobie to, co w naszym naturalnym środowisku najlepsze i najpiękniejsze.
Kreśląc „pętlę” należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu, naturalne tarasy widokowe, atrakcje turystyczne, jak choćby mająca powstać ferma wiatrowa czy przydrożne wiejskie kapliczki - które od wielu lat towarzyszą rolnikom pracującym na roli. Należy również zwrócić uwagę na istniejącą już przy Bibliotece bazę, która służyłaby za wypożyczalnię rowerów.
Wszystkie te wyżej wymienione warunki zawierają się na wyznaczonej w załączniku graficznym „pętli rowerowej”.
Początek trasy zaczynałby się przy Bibliotece Gminnej w Wesołej, gdzie w wolnych pomieszczeniach można utworzyć wypożyczalnię rowerów do jazdy turystycznej.
Jadąc w stronę Hłudna drogą powiatową Barycz – Nozdrzec przemierzamy płaski odcinek 2,5 km, podziwiając położenie wsi względem rzeki Baryczki. Następnie przy cmentarzu w Wesołej 6 km trasa wiedzie w prawo - drogą gminną nr 5542 - do kościoła parafialnego, gdzie można się nieco zatrzymać podziwiając sam kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, którego budowę rozpoczęto w 1838 roku, oraz stojącej obok świątyni murowanej dzwonnicy, w której znajduje się dzwon gotycki z XVI wieku.
Objeżdżając kościół z prawej strony drogą gminną nr 9652 i 9661 skręcamy w lewo wspinając się pod niewielką górkę, kierując się w stronę Magierowa. Drogą nr 9662 - jedziemy po płaskim, naturalnym tarasie widokowym, podziwiając przepięknie rozpostartą w dolinie wieś, duże wzniesienia porośnięte gęsto lasami schodzącymi w niektórych miejscach aż do pierwszych zabudowań, Ujazdy – sąsiedzką wieś należącą kiedyś do sołectwa Wesoła - rysującą się z tego punktu malowniczo i zachęcająco, przydrożne wiekowe lipy i wiejskie kapliczki, które od dawna towarzyszą rolnikom na ich pracy na roli. W ten sposób trasa – pośród naturalnej przyrody: łąk, pól i samo siejących się lasów sosnowych i brzozowych, w których można przystanąć, zaczerpnąć z ich cienia czy wybrać się na grzyby, maliny, jeżyny – lekkim wzniesieniem pośród lasów jodłowych zmierza do Magierowa, przysiółka Wesołej, powstałego w latach 1650 - 1652. Przejeżdżamy leśnymi polanami i docieramy do kościoła na Magierowie. Tu znów warto zatrzymać się na chwilę podziwiając piękne okolice jakby z lotu ptaka, rozpościerające się w dole u stóp góry (400 m.n.p.m.) na której Magierów jest położony.
Omijając kościół wjeżdżamy na drogę powiatową Magierów – Wesoła i dwukilometrowym odcinkiem trasy zjeżdżamy w dół do Biblioteki, miejsca z którego podróż rowerem zaczynaliśmy – zataczając w ten sposób 12 kilometrową pętlę pośród malowniczego krajobrazu, naturalnych atrakcji turystycznych, różnych gatunków dzikich zwierząt i czystego górskiego powietrza.
W obrębie tej trasy można zastosować również inne warianty rowerowych pętli, dostosowanych do możliwości i potrzeb indywidualnych każdego z turystów:
1. Pętla podstawowa: Wesoła (Biblioteka) – Wesoła (Kościół) – Magierów – Wesoła (Biblioteka) – 12 kilometrowy odcinek z dwoma niewielkimi podjazdami. Czas przejazdu po dobrej nawierzchni zamykał by się w 1 godzinie.
2. Pętlą mała: Wesoła (Biblioteka) – Barycz – Magierów – Wesoła (Biblioteka) – 7,5 kilometrowy odcinek trasy rowerowej z dwoma podjazdami, wymagającymi dobrego przygotowania kondycyjnego.

3. Pętla średnia: Wesoła (Biblioteka) – Wesoła (Kościół) – Magierów – Barycz – Wesoła (Biblioteka) - 16 kilometrów jazdy rowerowej po pięknej okolicy z możliwością dodatkowych pieszych wypraw pośród naturalnej przyrody, lasów, łąk i pól.
4. Pętla duża: Wesoła (Biblioteka) – Wesoła (Kościół) – Magierów – Barycz – Ryta Górka – Ujazdy – Wesoła (cmentarz) – Wesoła (Biblioteka) – licząca 22,5 km, pozwalająca praktycznie okrążyć całą kotlinę, w której położona jest wieś Wesoła.
Można również stosować inne warianty z objazdem przez Izdebki - Gacówki czy Warę – Nozdrzec.
Powyższy program dotyczy jednak przede wszystkim trasy podstawowej, dzięki powstaniu której sołectwo i gmina odniosłyby niezmierzone korzyści:
• Zasilanie lokalnej gospodarki dopływem środków finansowych.
• Dodatkowe dochody dla ludności rolniczej, głównie ze świadczenia usług noclegowych i żywieniowych. Dodatkowe dochody dla ludności nierolniczej, ze świadczenia różnego typu usług turystycznych.
• Utrzymanie istniejących miejsc pracy zwłaszcza w sieci usług i drobnej wytwórczości wskutek wystąpienia nowego popytu osób wypoczywających na obszarach wiejskich.
• Utrzymanie istniejących już, a nie zagospodarowanych w pełni ośrodków życia kulturalnego, powstałych z inicjatywy i własnego wkładu tutejszych mieszkańców ( budynek byłej szkoły – obecnie Biblioteki, budynek Koła Gospodyń Wiejskich, pomieszczenia w Remizie OSP w Wesołej, budynek byłej Weterynarii, budynek OSP w Magierowie).
• Rozwój agroturystyki, pól namiotowych – stanowiący, ze względu na brak miejsc pracy, jedyny możliwy dochód dla ludzi tu mieszkających.
• Większa aktywność ludności wiejskiej, zwłaszcza kobiet; kobiety wiejskie, dzięki swej inwencji, pomysłowości, odpowiedzialności za gospodarstwo domowe, chęci pracy zespołowej – stanowią siłę motoryczną rozwoju turystyki wiejskiej. Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w zakresie rękodzieła czy potraw regionalnych.
• Szanse młodzieży wiejskiej na podejmowanie w miejscu zamieszkania różnorodnych zajęć pozarolniczych. Satysfakcja z korzyści materialnych, własnych i całej rodziny, będących efektem świadczenia usług turystycznych – może sprawić, że młodzież wiejska przestanie traktować pozostanie na wsi jako życiową porażkę i będzie przewodzić przemianom na wsi.
• Inicjowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych (sukcesy w turystyce pozwalają uwierzyć mieszkańcom wsi we własne siły i podejmować nowe rodzaje działalności gospodarczej).
• Renesans rzemiosła i sztuki ludowej.
• Zasoby turystyczne mogą być wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców.
• Turystyka kształtuje postawę społeczną, stymuluje zaangażowanie, scala lokalną społeczność, rodzi liderów.
• Turystyka mobilizuje społeczności lokalne do modernizacji i rozbudowy wiejskiej infrastruktury.
• Turystyka może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, krajobrazu, tworzyć nowy ład przestrzenny.
• Turystyka daje początek działaniom, które pomagają zrozumieć potrzebę ochrony środowiska, estetyki, czystości, itp., co dla sołectwa Wesoła byłoby nieocenionym skarbem .
Agroturystyka i turystyka rowerowa stają się najbardziej rozwojowymi dziedzinami gospodarki. W terenie takim jak Wesoła, rozwój turystyki jest szansą przetrwania i rozwoju dla tej miejscowości, jak również szansą rozwoju dla gminy. Naturalnie ukształtowany krajobraz, zabytki, kultura, czyste górskie powietrze – stanowią bazę o wielkiej wartości – do powstawania na tym terenie branży turystycznej. Wystarczy tylko spojrzeć wokół, a dostrzec można niezapomniane walory turystyczno – krajobrazowe, które można i należy wykorzystać. Wokół rozpościera się swoista „szansa na sukces”.
Ta szansa jest do wykorzystania. Dlatego potrzeba działań warunkujących rozwój turystyki na obszarze wiejskim, jakim jest sołectwo Wesoła.
1. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów (ochrona i pozwalające na przetrwanie wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich: naturalnych, społecznych i kulturalnych są najważniejsze - nadają bowiem sens długoterminowym działaniom gospodarczym);
2. Utrzymanie różnorodności (utrzymanie i promowanie różnorodności w ofercie turystycznej regionu jest istotne dla długiego funkcjonowania turystyki zrównoważonej oraz tworzy podwaliny profesjonalnego rozwoju turystyki);
3. Integracja turystyki i planowania (rozwój turystyki, który jest zintegrowany z regionalnymi i gminnymi planami rozwoju turystyki i całej gospodarki oraz podejmuje ocenę jego ekologicznych skutków - przyczynia się do umocnienia jej pozycji w dłuższych okresach);
4. Wspieranie lokalnej gospodarki (turystyka, która wspiera szeroki zakres form lokalnej gospodarki (rolnictwa, rzemiosła, różnorodnych usług) i która ocenia ekologiczne koszty i korzyści działalności stwarza warunki długotrwałego rozwoju, zapewnia materialną stabilność warunków życia lokalnych społeczności oraz unika szkód ekologicznych);
5. Zaangażowanie społeczności lokalnych (pełne zaangażowanie społeczności lokalnych w działalność turystyczną nie tylko przynosi korzyści społeczne i ekologiczne dla terenów wiejskich, ale również przyczynia się do podniesienia jakości turystyki);
6. Szkolenia (szkolenia osób prowadzących działalność turystyczną bądź nią zainteresowanych oraz przedstawicieli organizacji i samorządów lokalnych odpowiedzialnych za rozwój turystyki na obszarach wiejskich pozwolą na zwiększenia stopnia zatrudnienia ludności lokalnej w turystyce i komplementarnych usługach oraz podniosą jakość produktu turystycznego);
7. Odpowiedzialny marketing turystyki (marketing, który dostarcza turystom pełnej i rzeczowej informacji, przyczynia się do większego poszanowania przyrody, środowiska społecznego i kulturowego wsi, zwiększa satysfakcję turystów i poprawia ekonomiczne efekty działalności);
Mając więc na uwadze również powyższe konieczne działania dla powstania i rozwoju turystyki, a także biorąc pod uwagę dzisiejsze bardzo wysokie potrzeby i referencje turystów zainteresowanych wypoczynkiem w terenach naszej gminy i naszej wioski, takie jak: wysokiej jakości środowisko naturalne i krajobraz, relaks i spokój, bliskość natury i przestrzeni, wolność od tłumu, hałasu, mechanizacji, serdeczny i osobisty kontakt z gospodarzami, ciekawe zajęcia i rozrywki (specyficzne oferty bazujące na lokalnych zasobach), zakwaterowanie i wyżywienie odpowiadające standardom domowym – można z cała odpowiedzialnością stwierdzić, że wszystko to już istnieje w naszym naturalnym otoczeniu.
Dla zwiększenia atrakcyjności tego miejsca i zapewnienia rozrywki tak mieszkańcom, jak i potencjalnym turystom - powstał również pomysł wybudowania przy Bibliotece w Wesołej mini stadionu, który zawierałby w sobie kort do tenisa ziemnego i gry w kosza. Ze względu na istniejące miejsce i położenie – stanowił by on wspaniałe miejsce do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, jak też i turystów korzystających z rowerowej pętli. Ponadto umiejscowienie go w pobliżu Biblioteki i wypożyczalni rowerów stworzyło by z tego miejsca centrum rekreacyjno – sportowe wsi z możliwością czynnego i biernego (w czytelni z książką, z gazetą w ręku, korzystając z bezpłatnego dostępu do Internetu w kafejce internetowej) odpoczynku.
Przedstawiony wyżej program wymaga przede wszystkim wielu nakładów finansowych. Sam teren jego ukształtowanie z walorami turystycznymi to dopiero połowa sukcesu. Do stworzenia tak pętli rowerowej jak i zaplecza agroturystycznego potrzeba wiele chęci i zaangażowania wielu jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i lokalnych liderów.
Przede wszystkim potrzeba wiele pracy ze strony tak Urzędu Gminy Nozdrzec jak również i Powiatu Brzozowskiego, ponieważ planowany szlak wiedzie po drogach powiatowych i gminnych – w większości w tym momencie gruntowych. Proces tworzenia produktu turystycznego musi przebiegać wielozadaniowo. Do zadań samorządów należały by:
• Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska z punktu widzenia możliwości
i kierunków rozwoju turystyki.
• Opracowanie programu zrównoważonego rozwoju turystyki (poprzedzone odpowiednimi badaniami, studiami i prognozami).
• Uwzględnienie turystyki w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
• Zaangażowanie społeczności lokalnej w program rozwoju turystyki, pozwalające na wykorzystanie lokalnych zasobów wiedzy, umiejętności i energii, oraz na zainteresowanie miejscowych przedsiębiorców przewidywanymi inwestycjami turystycznymi.
• Stworzenie systemu zachęt do podejmowania inwestycji infrastrukturalnych (głównie dla lokalnych przedsiębiorców) – poprzez odpowiednie instrumenty ekonomiczne, prawne, korzystny „klimat” dla przedsięwzięć turystycznych.
• Przyjęcie założeń odnośnie form udostępniania na cele turystyczne lub komplementarne określonych obiektów i terenów nabywcom (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, użyczenie, leasing, kooperacja, wspólne przedsięwzięcie z lokalnymi samorządami)
• Umożliwienie i ułatwienie przekazania (sprzedaży) wyodrębnionych obiektów i terenów poprzez:
- wyszukanie (poprzez jednolitą inwentaryzację) obiektów i terenów nadających się do zagospodarowania na cele turystyczne,
- przygotowanie obiektów i terenów do udostępnienia (sprzedaży), poprzez załatwienie niezbędnych formalności, opracowanie wymaganej dokumentacji, ewentualnie techniczne przygotowanie obiektu,
- odpowiedni marketing (strategiczne i operacyjne planowanie całości przedsięwzięcia, prowadzenie aktualnej bazy danych o obiektach
i terenach udostępnionych do sprzedaży, przygotowanie materiałów ofertowych, pozyskanie nabywców i sprzedaż),
- koordynowanie planowanych przedsięwzięć z punktu widzenia ich następstw finansowych, planowanie i kontrola realizacji budżetu, rozliczanie realizowanych transakcji.
Należy w tym miejscu z satysfakcją zauważyć, że wiele z powyższych punktów ma już swoje odniesienie w strategiach i planach turystycznych gminy i powiatu.
Aby stworzyć opisaną pętlę rowerową, przede wszystkim potrzeba nakładów finansowych na położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 9662, długości 5,5 km – od kościoła w Wesołej po Magierów, oraz na gruntowej drodze powiatowej od Magierowa do Wesołej, na długości 2 km. To podstawowa inwestycja pozwalająca na utworzenie turystyki rowerowej i pieszej na tejże trasie.
Pętla rowerowa, mogłaby być wykorzystywana nie tylko wiosną, latem i jesienią – ale także zimą. Trasa ta, ze względu na swoje położenie, świetnie nadaje się do zimowego organizowania kuligów dla uczniów szkół i chętnych do takiego, pełnego wrażeń, spędzania czasu turystów.
Do powstania pętli rowerowej i baz turystycznych potrzeba czasu i wielu nakładów finansowych. Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej zaistniały możliwości ubiegania się o środki finansowe z programów turystycznych czy funduszy strukturalnych. Powstały również Stowarzyszenia, takie jak Leader+ na naszym terenie, które posiadają środki na inwestycje związane z turystyką wiejską.
Tak więc wskazując lokalizację do utworzenia „pętli rowerowej”, należy wskazać również i potencjalne źródła, z których byłoby możliwe sfinansowanie całej tej inwestycji.
Środki na ten cel można pozyskać również m.in.:
- z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” - Działanie V.2 Trasy rowerowe. (To najpoważniejszy program dotyczący stricte budowy tras rowerowych. Informacje na http://www.rowery.org.pl/mrr_rowery1.pdf
- z PROW 2007 – 2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska”.
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
- FOŚiGW i z wielu innych pomniejszych źródeł jakimi są Stowarzyszenia działające w sferze rozwoju turystyki na wsi.

Plan rozwoju turystyki na terenie sołectwa Wesoła, który ukierunkowany jest przede wszystkim na budowę trasy turystycznej, służącej przez cały rok jako pętla rowerowa, trasa do pieszych wycieczek krajoznawczych i w zimie jako droga dla organizacji kuligów, wraz z zapleczem jakim byłoby zaadoptowanie pomieszczeń przy Bibliotece na wypożyczalnię rowerów a także stworzenie przy Bibliotece centrum sportowo – turystycznego (ministadion, bar, klub, bufet) – to bardzo poważne i potrzebne przedsięwzięcia, służące rozwojowi wsi i poprawie warunków ekonomiczno – bytowych mieszkańców całego sołectwa i gminy.
Trasy rowerowe są obecnie w modzie. Powstaje ich w skali kraju wiele. Jednakże w tym miejscu Podkarpacia jest ich stosunkowo mało. Turyści z całego województwa omijają to miejsce nadrabiając kilkadziesiąt kilometrów aby dotrzeć w Bieszczady i pojeździć na rowerach. Stwarzając piękną, konkurencyjną trasę rowerową wraz z atrakcjami nie tylko widokowymi, kulturowymi czy historycznymi ale również sportowymi, przy dobrze przygotowanej reklamie – jesteśmy w stanie przechwycić zmierzających co tydzień w stronę Bieszczadów turystów. Warunki do tego, przy niewielkich modyfikacjach na tym terenie są wymarzone.
Warto więc poważnie zastanowić się nad powyższymi propozycjami. Propozycje te mają również swoje szanse w:
1. Strategii Rozwoju Gminy Nozdrzec, w której rozwój turystyki jest jednym z celów do osiągnięcia i gdzie w perspektywie do 2015 roku misję gmina określa się następująco: „Gmina Nozdrzec - to gmina rolnicza propagująca zdrową żywność, oferująca bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek dla amatorów agroturystyki, posiadająca czyste środowisko o bogatych walorach turystycznych i krajobrazowych”.
2. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nozdrzec na lata 2008-2014, w której jasno określone zostały cele operacyjne dotyczące również rozwoju turystyki:
• stworzenie warunków umożliwiających wzrost poziomu życia;
• stworzenie warunków umożliwiających zaspokajanie przyszłych potrzeb następnych pokoleń;
• wyposażenie gminy w infrastrukturę społeczną, techniczną i ekonomiczną stosowaną do występujących potrzeb;
• udostępnienie bezpiecznej bazy rekreacyjno-sportowej;

• rozwijanie funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska – gmina turystyczna;
• dążenie do zapewnienia mieszkańcom w możliwie największym stopniu źródeł utrzymania na terenie gminy, głównie przez aktywizację rozwoju, funkcji usługowej, produkcji zdrowej żywności i jej przetwórstwa;
3. Strategii Rozwoju Powiatu Brzozowskiego na lata 2007 – 2013, gdzie w sferze potencjałów znalazły się m.in.:
- Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.
- Poprawa stanu technicznego dróg.
- Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
- Poprawa stanu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej – rozwój oferty.
- Zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych z działalności pozarolniczych.
- Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.
- Poprawa stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
- Wzrost aktywności sportowej mieszkańców powiatu.
- Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i inicjowanie oraz wspieranie działań związanych z adaptacją obiektów i terenów pod rozwój bazy turystyczno – rekreacyjnej i sportowej.
4. Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020.

Wszystkie powyższe dokumenty zawierają w sobie plan rozwoju turystyki, sportu i rekreacji na terenie wsi, gminy Nozdrzec i powiatu Brzozowskiego.

Biorąc pod uwagę obecny stan:
a) zapotrzebowania na turystykę rowerową, agroturystykę
b) zapotrzebowania na czynny wypoczynek na łonie natury
c) mającej powstać w niedługim czasie fermy wiatrowej
d) naturalnego pasma tarasu widokowego wzdłuż całej wyznaczonej wyżej trasy
e) bogatych tradycji kulturowych
f) wielu atrakcji turystycznych, historycznych, zabytkowych, kulturowych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów,
oraz przy:
g) w niewielkim stopniu – dotychczasowym wykorzystaniu zasobów walorów turystycznych i kulturowych zgromadzonych na terenie sołectwa Wesoła
h) bezrobociu tego terenu
i) masowej emigracji za granicę w celach zarobkowych młodzieży z tego terenu
j) nie wykorzystanych w pełni istniejących już ośrodków życia kulturalnego
k) braku wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży
l) złej nawierzchni w infrastrukturze drogowej sołectwa
ważną sprawą priorytetową zdaje się być ożywienie tego terenu, ukazanie jego wszelkich walorów za sprawą zbudowania pętli rowerowej z wypożyczalnią rowerów i wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Ta inwestycja pozwoliłaby nie tylko na budowanie lepszych relacji międzyludzkich, na rozwój inicjatyw społecznych i agroturystycznych – ale też przede wszystkim na rozwój ekonomiczno – gospodarczy tego niezwykle pięknego terenu.


Opracowanie:

Jarosław Dąbrowski - Sołtys Wsi Wesoła
Magdalena Dąbrowska - Pedagog i animator społeczny